zi-tech banner
zi tech home
zi-tech zoids models
zi tech copyright and contact
links button
wanted zoids button
zoids collection button

Copyright © Zi-Tech.com

contact(at)zi-tech.com

HAMMER HEAD


hammer head 3d cg 1
hammer head zoids front view
hammer head zoids above view
hammer head zoids rear view
hammer head zoids side view
hammer head zoids below view
hammer head zoids yellow submarine style
hammer head zoids launching torpedo and missiles
hammer head zoids firing weapons
hammer head zoids open weapons pods